גניזת תפילין

תפילין אסור להניח בכל מקום ויש לשמור על קדושתם היטב. לכן, כמובן שאם הם יצאו מכלל שימוש, מכל סיבה שהיא, יש לגנוז אותם. המדריך המלא על גניזת תפילין.
תפילין ישראל

כמו כל תשמישי הקדושה, העלונים, הסידורים ושאר חפצים שמוזכרים בהם פסוקים או שם השם, גם את התפילין יש לגנוז כהלכה.

קדושת התפילין, היא גדולה עד מאוד. קדושתם מתבטאת אפילו במקום האחסון היומיומי שלהם. אסור להניח אותם בכל מקום ויש לשמור על קדושתם היטב. לכן, כמובן שאם הם יצאו מכלל שימוש, מכל סיבה שהיא, יש לגנוז אותם.

מתי צריך לגנוז את התפילין

ישנם תקלות ובעיות שונות המופיעות בתפילין, שניתנים לתיקון. לא בכל בעיה יש לגנוז את התפילין ולרכוש חדשות.

בתים או פרשיות שנפסלו מבלי יכולת לתקנן בעת היצור, או תפילין שנרטבו ויצאו מכלל שימוש, או בית שנפגם באופן שאי אפשר לסתת אותו להחזירו למצבו הראשון, אותם יש לגנוז כהלכה.

חשוב לדעת! לפני שתחליטו לגנוז את התפילין עשו בדיקת תפילין אצל מומחה.

גניזת בתי התפילין

במתקני הגניזה הפזורים בארץ יש פתח נפרד לתפילין ולרצועות. בצד ימין של המתקן יש פתח מרובע, בגודל בית תפילין, שמאפשר להכניס את הבית מבלי לפגום עוד בצורתו ובקדושתו. יצירת הפתח הנפרד הוא מפני שלתפילין ולשאר כתבי סת"ם – קדושה רבה וגדולה ביותר, אופן גניזתם שונה. את כתבי הסת"ם גונזים בתוך כדי פלסטיק חזקים ואיכותיים, העמידים מפני פגעי מזג האוויר או כל מיני פגעים העלולים להופיע באדמה. את הכדים מניחים תחת שכבות בטון עבות, על מנת לשמור על קדושת הסת"ם באופן המירבי האפשרי לאורך שנים.

כל האמור הוא לעניין פרשיות התפילין עצמם. אך לגבי הבתים ישנה מחלוקת האם וכיצד יש לגנזם. רש"י במסכת מגילה דף כו עמוד ב כתב כי לבתים ולרצועות קדושה בפני עצמה, מכיוון ששם השם נעשה בכריכתם, לכן יש לגנוז אותם בכדי חרס ככל הגניזה. אך תוספות שם חולקים על כך ולדעתם יש לגנוז רק את בית התפילין של ראש ששם השם חקוק עליו ממש. 

בדרך כלל בעת הכנסת ספרי תורה, תפילין או מזוזות למתקן הגניזה, יש להודיע לעמותת הגניזה הפועלת באזור על מנת לוודא שהגניזה נעשית כהלכתה.

גניזת רצועות התפילין

רצועות התפילין, על אף שישנם שיטות שסוברות, כי אין בהם קדושה יתרה. עדיין יש להקפיד על גניזתם כהלכה, ככל תשמישי הקדושה. ישנם תשמישי קדושה נוספים כמו ציצית וכדו' שאין בהם קדושה ממשית, וברגע שהם נפסלים, קדושתם פגה מהם. אך בכל זאת, יש לגנוז אותם כהלכה, כמו כל תשמיש קדושה.

אמנם, אין חיוב לגנוז את רצועות התפילין בכדי חרס כמו שאר חפצי גניזה. בשולחן ערוך סימן קנ"ד הוזכר דין הגניזה בכלי חרס, שם מבואר כי דין זה נאמר רק לגבי פסוקים וציטוטי תנ"ך שנכתבו על קלף. אך המנהג הרווח הוא כן לגנוז את רצועות התפילין או כל דבר גניזה אחר, בכדי חרס. כפי שמובא בספר גנזי הקודש פרק יא הלכה ב בשם פוסקי זמננו הרב אלישיב והרב ניסים קרליץ.

מסקנת ההלכה לגבי רצועות ובתי התפילין, מכורח מחלוקת רשי ותוספות היא, דעת הגרי"ש אלישיב והרב שמואל וואזנר כי אין צורך לגנוז אותם בכלי חרס. אך הרב קרליץ והרב פישר החמירו כדעת רש"י.

גניזת קופסאות ותיק התפילין

קופסאות התפילין אינם חזקות כמו התפילין והם יכולות להישבר. קופסאות התפילין שלכם נשברו? אתם רוצים להתחדש בקופסאות יפות וחדישות יותר? אל תזרקו את הקופסאות מבלי לחשוב פעמיים.

קופסאות התפילין, נחשבות לתשמיש קדושה, כמו שמובא במשנה ברורה סימן מב סעיף קטן ב שרמת קדושתן היא כה גדולה עד כדי כך שחל איסור להחליף בין הקופסאות – של ראש לשל יד ולהיפך. כמו כן אסור להחליף את קופסאות התפילין של רש"י ורבינו תם. ויש לגנוז אותם כהלכה.