תפילין שנפלו מה הדין? ומה עושים?

מה הדין במקרה שהתפילין נפלו? מה צריך לעשות? - המדריך מאת תפילין ישראל על פי ההלכה. קדושת התפילין גדולה עד מאוד, כמו בספר תורה...
תוֹכֶן הָעִניָנִים

קדושת התפילין גדולה עד מאוד, כמו בספר תורה, גם תפילין שנפלו, צריך בעל התפילין להתענות. דין זה שצריך להתענות על תפילין שנפלו, הוא רק אם התפילין נפלו על הארץ ללא הנרתיק. ואפילו אם נפלו מפחות מ – י' טפחים מהקרקע, צריך לצום. כך כתב רבינו הזקן סימן מד סעיף ב.

ובמחצית השקל כתב בשם האליה רבה שאם נפלו התפילין עם נרתיקם, ראוי ליתן פרוטה לצדקה.

ארבע דברים שיצטרך לעשות כאשר התפילין נפלו:

1. צום או צדקה לכפרת העוון

בספר בן איש חי ש"א פרשת חיי שרה אות יח ובכף החיים שם באות ו כתבו שנכון להתענות באותו היום – יום אחד. כלומר, אם עדיין לא אכל באותו יום ונפלו תפיליו, יכול להמשיך את אותו היום ללא אכילה.

ואף שבדרך כלל כאשר אדם רוצה לקבל על עצמו תענית, עליו לקבל עליו את התענית ביום שלפני בתפילת המנחה, עדיין אם התענה באופן האמור, יצא בזה ידי חובת הצום. אבל אם אכל כבר באותו יום, יקבל על עצמו כדין בתפילת מנחה באותו יום את הצום למחר.

כתב הכף החיים שם באות ה' בשם החיד"א כי מי שקשה לו להתענות או שהוא מלמד תורה והוא לא יוכל להתרכז בלימודו ויהיה חלש מהתענית, טוב שייתן צדקה על מנת לכפר על העוון הדורש תענית.

2. צדקה כסכום שלושה סעודות

וראה בספר פסקי תשובות שכתב בסימן מ אות ב בשם הדברי חיים שהסכום אותו עליו לתת לצדקה, הוא סכום סעודותיו של אותו היום.

יש שנהגו לצום רק חצי יום ויש מי שנהג גם לבדוק את התפילין, כמו כן גם להתחזק במצווה זו וללמוד הלכות תפילין.

3. צום בימינו – חיזוק בלימוד

אף על פי שההלכה והמנהג הוא לצום יום אחד. בדורנו שהציבור חלש ובפרט אם הוא יודע שהצום עלול להפריע לו לעבודת השם במהלך היום, הן בלימוד והן בתפילה, ייתן צדקה כסכום של שלושה סעודות ויתחזק בלימוד התורה, שהיא מכפרת. וטוב שילמד הלכות תפילין.

בספר נטעי גבריאל הלכות והליכות בר מצווה פנ"ז בהערה ב שכתב שבחור פחות מבן שמונה עשר, לא יתענה צום זה, אלא ייתן צדקה לכפר על העוון ויתמיד יותר בלימוד התורה.

בספר ילקוט יוסף סימן מד אות ב ובהערה שם שכתב כי יש מי שסובר, שכל הדין של תענית על תפילין שנפלו הוא רק על תפילין של ראש ובתפילין של יד אין צריך להתענות. אך מכל מקום, אין חילוק בין תפילין של יד לשל ראש.

4. בדיקת התפילין

אם ראה שהתפילין שלו נפגעו בריבועם או שנשרטו או נפל חלק מהצבע וכדו' ילך לרב לבדוק את התפילין שלא נפסלו. לדעת יותר על בדיקת תפילין.

מה הדין אם ראה תפילין שנפלו?

בשונה מספר תורה, שם בראיית נפילת הספר יש לצום. אם ראה תפילין שנפלו מיד חברו, אין צריך להתענות. אם ראה תפילין שנפלו בחלומו, אין ענין להחמיר ואין צריך להתענות כלל.

עוור שעל פי חוש השמיעה, שמע והבין שתפיליו נפלו לארץ, אינו צריך להתענות וקל וחומר אם רק שמע שתפילין נפלו שאין צריך להתענות.

שינה בתפילין

אחת הסיבות בגללן אסור לישון בתפילין, בנוסף לחשש שמא יפיח בהם או שמא יסיח דעתו מהם. קיים גם חשש שהתפילין יפלו. אם הניח סודר או את טליתו על התפילין והוא מניח את ראשו בין ברכיו וישן – אז מותר, מכיוון שאז יישן רק שנת עראי. אך אסור לישן על מיטה עם תפילין, גם אם כיסה אותם, שמא יירדם וישן שנת קבע.

השאר תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא תפילין פסולות
איך יודעים שהתפילין הן כשרות למהדרין

מצוות התפילין היא אחת המצוות החביבות ביותר על עם ישראל, וגם אנשים הרחוקים מתורה ומצוות מרגישים חיבור למצווה מיוחדת זו. הצדדים המעשיים של מצוות התפילין כוללים מספר גדרים וכללים, ובמאמר זה נסביר את המאפיינים של תפילין כשרות למהדרין.

קרא עוד »
רצועת תפילין קרועה מה עושים?

אחת השאלות הנפוצות בדיני כשרות התפילין הוא מהו הדין של רצועת תפילין קרועה? האם זה פוסל את התפילין? האם יש להחליף את הרצועות? במאמר הבא נעשה לכם קצת סדר בעניינים הנוגעים לרצועות התפילין.

קרא עוד »
האם תפילין כשרות לנצח?

חשוב לדעת כי גם אם קניתם תפילין מהודרות ואף שילמתם עליהם הון לא קטן, עדיין אין לכם הבטחה כי תפילין אלו אכן תהיינה תפילין כשרות לנצח. מסיבה זו חשוב מאוד לבדוק מידי פעם את פרשיות התפילין ולוודא כי הן אכן כשרות.

קרא עוד »